REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH
LOGISTIC - VẬN TẢI

1.

Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ lưu kho, lưu bãi

 

2.

Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan

 

3.

Doanh Nghiệp cung cấp dịch vụ xếp đỡ con container

 

4.

Doanh Nghiệp đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu

 

5.

Doanh Nghiệp dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật

 

6.

Doanh Nghiệp dịch vụ vận tải đa phương thức

 

GENERAL PROCEDURES

Customer satisfaction is KNA's success

quy trình chứng nhận

THE JOURNEY OF THE BUSINESS

Customer satisfaction is KNA's success

INDUSTRY STANDARDS

Customer satisfaction is KNA's success

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

TYPICAL ENTERPRISES BY INDUSTRY

ASSOCIATION - PARTNER

Customer satisfaction is KNA's success

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST