REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận BRC FOOD

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận BRC FOOD để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận BRC FOOD với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Đánh giá sơ bộ

Tổ chức chứng nhận BRC FOOD đánh giá sơ bộ về Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm của doanh nghiệp

Bước 4: Đánh giá thực tế

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình BRC FOOD

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo BRC FOOD của doanh nghiệp

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận BRC FOOD để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp chứng chỉ BRC FOOD

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ BRC FOOD có hiệu lực trong vòng 06 (sáu) tháng hoặc 12 (mười hai) tháng cho doanh nghiệp (tùy thuộc vào mức độ tuân thủ tiêu chuẩn) sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các hành động khắc phục theo yêu cầu

Bước 8: Tái chứng nhận BRC FOOD

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận BRC FOOD sau khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST