REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận C-TPAT

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức Chứng nhận C-TPAT để đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với tổ chức chứng nhận C-TPAT và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Đánh giá sơ bộ

Tổ chức chứng nhận C-TPAT tiến hành đánh giá sơ bộ các rủi ro an ninh có thể tồn tại trong doạnh nghiệp.

Bước 4: Đánh giá hiện trường

Tổ chức chứng nhận C-TPAT tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của doanh nghiệp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình C-TPAT

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội trong ngành may mặc của doanh nghiệp.

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận C-TPAT để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp chứng chỉ C-TPAT

Tổ chức C-TPAT cấp chứng chỉ C-TPAT có hiệu lực 01 (một) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu (nếu có)

Bước 8: Tái chứng nhận

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận C-TPAT sau khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST