REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Lựa chọn chương trình và tiêu chuẩn phù hợp

COSTCO xây dựng các hệ thống kiểm soát: Trách nhiệm xã hội, An ninh và An toàn thực phẩm. Doanh nghiệp cần xác định xem mình cần tuân thủ Hệ thống kiểm soát nào, từ đó lựa chọn Tiêu chuẩn phù hợp thuộc Hệ thống kiểm soát tương ứng.

Bước 2: Tìm hiểu và áp dụng Tiêu chuẩn đã chọn

Sau khi chọn xong Tiêu chuẩn, hãy tìm hiểu nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn. Nó sẽ bao gồm tất cả các yêu cầu mà hoạt động của doanh nghiệp sẽ được đánh giá. Kế đó cần triển khai thực hiện Tiêu chuẩn, đảm bảo sự tuân thủ theo các nguyên tắc. Doanh nghiệp có thể tổ chức các khóa đào tạo cho nhân sự để áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả hơn

Bước 3: Lựa chọn Tổ chức đánh giá & Đăng ký Đánh giá

Doanh nghiệp phải đảm bảo chọn được Tổ chức đánh giá được phê duyệt để thực hiện đánh giá theo chương trình mà bạn đã lựa chọn. Sau đó tiến hành khai báo thông tin theo yêu cầu của Tổ chức đánh giá để đăng ký đánh giá.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 5: Đánh giá chính thức

Tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại Doanh nghiệp, trong đó thực hiện các cuộc phỏng vấn nhân sự và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Doanh nghiệp.

Bước 6: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Tiêu chuẩn tương ứng.

Bước 7: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có). 

Bước 8: Cấp chứng chỉ / báo cáo

Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ hoặc báo cáo có hiệu lực tùy thuộc vào quy định của Tiêu chuẩn cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các hành động khắc phục theo yêu cầu

Bước 9: Báo cáo kết quả đánh giá cho COSTCO

Sau khi hoàn thành chương trình, doanh nghiệp sẽ cần tải bản đánh giá và chứng chỉ / báo cáo đầy đủ lên hệ thống của COSTCO.

Bước 10: Tái đánh giá

Doanh nghiệp thực hiện Tái đánh giá sau khi chứng chỉ / báo cáo hết hiệu lực (thời gian hết hiệu lực căn cứ vào quy định của Tiêu chuẩn), quy trình tái chứng nhận tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST