REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp

Có nhiều tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật trong chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, Cửa đi. Doanh nghiệp cần xác định xem sản phẩm Cửa sổ, Cửa đi của mình cần tuân thủ theo Tiêu chuẩn nào, từ đó lựa chọn Tiêu chuẩn phù hợp.

Bước 2: Tìm hiểu và áp dụng Tiêu chuẩn đã chọn

Sau khi chọn xong Tiêu chuẩn, hãy tìm hiểu nội dung và yêu cầu của tiêu chuẩn đã chọn. Nó sẽ bao gồm tất cả các yêu cầu mà hoạt động và sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được đánh giá. Kế đó cần triển khai đảm bảo sự tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bước 3: Lựa chọn Tổ chức chứng nhận & Đăng ký chứng nhận

Doanh nghiệp phải đảm bảo chọn được Tổ chức đánh giá được phê duyệt để thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn mà bạn đã lựa chọn. Sau đó tiến hành khai báo thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận để đăng ký chứng nhận.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý chứng nhận với Tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức.

Bước 5: Đánh giá quá trình sản xuất

Tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá kỹ thuật, máy móc, con người,… tham gia vào quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm Cửa sổ, Cửa đi.

Bước 6: Thử nghiệm mẫu điển hình

Đem mẫu Cửa sổ, Cửa đi của Doanh Nghiệp thử nghiệm tại Phòng VI- LAS được Công nhận. Việc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu tuân theo tiêu chuẩn đã chọn.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, Cửa đi

Sau khi chắc chắn rằng doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ, Cửa đi cho doanh nghiệp. Chứng nhận có hiệu lực 03 (ba) năm.

Bước 8: Đánh giá duy trì chứng nhận

Doanh Nghiệp phải trải qua 02 (hai) cuộc đánh giá giám sát trong 03 (ba) năm để duy trì hiệu lực của chứng chỉ hợp chuẩn Cửa sổ, Cửa đi.

Bước 9: Tái đánh giá chứng nhận

Sau khi chứng chỉ hợp chuẩn hết hiệu lực, Doanh Nghiệp phải tiến hành tái đánh giá chứng nhận. Cuộc tái đánh giá diễn ra tương tự như lần đánh giá đầu tiên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST