REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 50001:2018

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận ISO 50001 để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận ISO 50001 với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Tổ chức chứng nhận ISO 50001 đánh giá sơ bộ giai đoạn 1 về Hệ thống quản lý năng lượng của doanh nghiệp

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế giai đoạn 2, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình ISO 50001

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc xây dựng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 của doanh nghiệp

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận ISO để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp chứng chỉ ISO 50001

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 50001 có hiệu lực trong vòng 03 (ba) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu

Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ

Doanh nghiệp trải qua 2 cuộc đánh giá giám sát định kỳ trong 3 năm (12 tháng/lần) để duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 50001

Bước 9: Tái chứng nhận ISO 50001

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận ISO 50001 sau 3 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST