REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận OCS

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận OCS để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét hợp đồng & Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận OCS với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình OCS

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc sản xuất sản phẩm hữu cơ theo OCS của doanh nghiệp.

Bước 4: Đánh giá hiện trường

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế cơ sở sản xuất, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp.

Bước 5: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận OCS để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 6: Cấp chứng chỉ OCS

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ OCS có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu.

Bước 7: Tái chứng nhận OCS

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận OCS sau 01 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST