REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ORGANIC

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận ORGANIC để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Chuẩn bị chứng nhận

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận ORGANIC với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Thử nghiệm sản phẩm và các yếu tố liên quan

Doanh nghiệp gửi mẫu sản phẩm và các yếu tố liên quan như mẫu đất, mẫu nước,… để thử nghiệm theo các tiêu chí phù hợp.

Bước 4: Đánh giá thực tế

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình ORGANIC

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc thực hành sản xuất hữu cơ của doanh nghiệp

Bước 6: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận ORGANIC để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp chứng chỉ ORGANIC

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ORGANIC cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các hành động khắc phục theo yêu cầu.

Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ

Doanh nghiệp trải qua đánh giá giám sát định kỳ để duy trì hiệu lực của chứng nhận ORGANIC.

Bước 9: Tái chứng nhận ORGANIC

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận ORGANIC sau khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST