REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Đăng ký chứng nhận PEFC

Doanh nghiệp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận PEFC để đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét hợp đồng & Chuẩn bị đánh giá

Doanh nghiệp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá chứng nhận PEFC với tổ chức chứng nhận và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 3: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình PEFC

Tổ chức chứng nhận thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc sản xuất sản phẩm từ rừng theo PEFC của doanh nghiệp.

Bước 4: Đánh giá hiện trường

Tổ chức chứng nhận đánh giá thực tế cơ sở sản xuất sản phẩm từ rừng, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường của doanh nghiệp.

Bước 5: Hành động khắc phục

Doanh nghiệp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức chứng nhận PEFC để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 6: Cấp chứng chỉ PEFC

Tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ PEFC có hiệu lực trong vòng 05 (năm) năm cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra chắc chắn rằng doanh nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu.

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Doanh nghiệp trải qua 2 cuộc đánh giá giám sát định kỳ trong 05 năm (12 tháng/lần) để duy trì hiệu lực của chứng nhận PEFC.

Bước 8: Tái chứng nhận PEFC

Doanh nghiệp tái đánh giá chứng nhận PEFC sau 3 năm khi chứng chỉ hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá chứng nhận lặp lại tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST