REACHING INTERNATIONAL REACH WITH ENTERPRISES
ENHANCE THE POSITION OF THE NATIONAL BRAND

MENU

Bước 1: Đăng ký đánh giá

Nhà cung cấp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức đánh giá để đăng ký.

Bước 2: Tự đánh giá trước chứng nhận

Nhà cung cấp hoàn thành việc tự đánh giá trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra để đảm bảo doanh nghiệp đã thực hành CSR theo yêu cầu của COSTCO.

Bước 3: Chuẩn bị chứng nhận

Nhà cung cấp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá chính thức

Bước 4: Đánh giá chính thức

Tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Nhà cung cấp.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình COSTCO

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Bộ quy tắc ứng xử COSTCO

Bước 6: Hành động khắc phục

Nhà cung cấp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).

Bước 7: Cấp báo cáo

Một báo cáo phản ánh việc thực hành Tránh nhiệm xã hội theo yêu cầu của Bộ quy tắc ứng xử COSTCO sẽ được cấp cho Doanh nghiệp. Mức độ tuân thủ sẽ được thể hiện qua %.

Bước 8: Thẩm định báo cáo đánh giá

COSTCO sẽ xét duyệt báo cáo đánh giá của Tổ chức đánh giá xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì COSTCO sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc Nhà cung cấp được đánh giá.   

Bước 9: Tái đánh giá

Nhà cung cấp thực hiện Tái đánh giá sau khi kết quả của cuộc đánh giá trước hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá tương tự như các bước trên.

KNA accompanies you on your journey forward
Together develop sustainably & prosper

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
PRICE LIST